Subscribe:

Radyoizci.net TEST YAYINI

Radyoizci.net TEST YAYINI >)))))

24 Aralık 2015 Perşembe

İŞTE 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE KANUNU

2016 yılının ilk 3 aylık bütçesini içeren kanunda ödenekler, 2015 ödenekleri üzerinden hesaplanmıştır.
Kanunun 3. maddesine göre, 2015 yılındaki toplam atama izni sayısı 55 bin olmuştur. Bu sayının kurumsal bazda dağılımı DPB ve Maliye Bakanlığının önerisi üzerine Başbakanlık tarafından yapılacaktır.
Saat başına fazla çalışma ücreti, konferans ücretleri yüzde 6,8 oranında artırılmıştır.

İŞTE 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE KANUNU

23 Aralık 2015 ÇARŞAMBA
Resmi Gazete
Sayı : 29571
KANUN
2016 YILI MERKEZİ YÖNETİM GEÇİCİ BÜTÇE KANUNU
Kanun No. 6654 Kabul Tarihi: 18/12/2015
MADDE 1 - (1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler ve (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlara, 1/1/2016 tarihinden 31/3/2016 tarihine kadar geçecek üç aylık dönemde, 22/12/2014 tarihli ve 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvellerine dahil başlangıç ödeneklerinin;
a) "01- Personel Giderleri" ve "02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri" ekonomik kodlarını içeren tertiplerinden;
1) (2) numaralı alt bentte sayılan tertip dışındaki, "01- Personel Giderleri" ve "02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri" ekonomik kodlarını içeren tertiplerde yüzde 34'ü,
2) Cumhurbaşkanlığı bütçesinin 01.00.00.02-01.1.1.00-1-01.8 tertibinde yüzde 28,14'ü,
b) "03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri" ekonomik kodunu içeren tertiplerinden;
1) (2) ve (3) numaralı alt bentlerde sayılan tertipler dışındaki; "03.5- Hizmet Alımları"na ilişkin tertiplerde yüzde 35'i, diğer tertiplerde yüzde 25'i,
2) Başbakanlık bütçesinin 07.01.00.35-01.1.3.02-1-03.4 tertibinde yüzde 85'i,
3) Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin 13.01.42.00-09.9.9.08-1-03.5 tertibinde yüzde 75'i, 13.01.42.00-09.9.9.11-1-03.5 tertibinde yüzde 70'i,
c) "04- Faiz Giderleri" ekonomik kodunu içeren tertiplerinde yüzde 36'sı,
ç) "05- Cari Transferler" ekonomik kodunu içeren tertiplerinden;
1) (2), (3), (4), (5) ve (6) numaralı alt bentlerde sayılan tertipler dışındaki tertiplerde yüzde 30'u,
2) Maliye Bakanlığı bütçesinin; 12.01.31.00-10.9.9.03-1-05.1 tertibinde yüzde 56'sı, 12.01.31.00-10.9.9.24-1-05.1 tertibinde yüzde 38'i, 12.01.31.00-01.6.0.09-1-05.2 tertibinde yüzde 55'i, 12.01.31.00-01.1.2.00-1-05.3 tertibinde yüzde 100'ü, 12.01.31.00-01.1.2.75-1-05.3 tertibinde yüzde 38,8'i, 12.01.31.00-01.1.2.00-1-05.4 tertibinde yüzde 53'ü,


3) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinin 18.01.00.23-10.9.9.26-1-05.2 tertibinde yüzde 60'ı,
4) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bütçesinin 30.01.31.00-04.2.1.01-1-05.4 tertibinde yüzde 66'sı,
5) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri bütçelerinde, özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumlara aktarılmak üzere öngörülen cari hazine yardımlarına ilişkin tertiplerde yüzde 35'i,
6) "05.6- Yurtdışına Yapılan Transferler" tertiplerinde yüzde 50'si,
d) "06- Sermaye Giderleri" ekonomik kodunu içeren tertiplerinden;
1) (2) ve (3) numaralı alt bentlerde sayılan tertipler dışındaki tertiplerde yüzde 20'si,
2) Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesinde yer alan tertiplerde yüzde 75'i,
3) Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu bütçesinde yer alan tertiplerde yüzde 40'ı,
e) "07- Sermaye Transferleri" ekonomik kodunu içeren tertiplerinden;
1) (2) ve (3) numaralı alt bentlerde sayılan tertipler dışındaki tertiplerde yüzde 20'si,
2) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bütçesinin 34.01.30.00-01.6.2.52-1-07.1 tertibinde yüzde 75'i,
3) Adalet Bakanlığı bütçesinin 08.01.32.62-01.6.2.41-1-07.1 tertibinde yüzde 40'ı,
f) "08- Borç Verme" ekonomik kodunu içeren tertiplerinden;
1) (2), (3) ve (4) numaralı alt bentlerde sayılan tertipler dışındaki tertiplerde yüzde 20'si,
2) Hazine Müsteşarlığı bütçesinde yer alan tertiplerde yüzde 30'u,
3) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü bütçesinin 40.13.30.00-09.4.1.00-2-08.1 tertibinde yüzde 45'i,
4) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinin 20.01.31.00-04.3.9.00-1-08.1 tertibinde yüzde 100'ü,
g) "09- Yedek Ödenekler" ekonomik kodunu içeren tertiplerinden;
1) (2) ve (3) numaralı alt bentlerde sayılan tertipler dışındaki tertiplerde yüzde 25'i,
2) "09.1- Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği" ve "09.3- Yatırımları Hızlandırma Ödeneği" tertiplerinde yüzde 50'si,
3) "09.6- Yedek Ödenek" ve "09.7- Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin İhtiyaçlarını Karşılama Ödeneği" tertiplerinde yüzde 100'ü,
karşılığı bulunacak tutar kadar ödenek kullanım yetkisi verilmiştir.
(2) 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun ek 1 inci maddesine göre, siyasi partilere 2016 yılının tamamı için olmak üzere yapılacak yardımın hesaplanmasında, 6583 sayılı Kanundaki genel bütçe gelir tahmininin yüzde 16,44 fazlası esas alınır.
(3) İlgili kanun hükümleri uyarınca merkezi yönetim bütçe gelirlerinin yıllık olarak tarh, tahakkuk ve tahsiline devam olunur.
(4) Bu Kanuna göre yapılan harcamalar, girişilen yüklenmeler ile tahsil olunan gelirler 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesine dahil edilir.
MADDE 2 - (1) 2015 ve daha önceki yıllarda taahhüde bağlanmış iş ve hizmetlere ait ödemelere 1 inci maddede belirlenen ödenek sınırları çerçevesinde devam olunur. Kamu idareleri, ödemelerini 1 inci maddede öngörülen ödenekler çerçevesinde gerçekleştirmek kaydıyla, 6583 sayılı Kanunda söz konusu iş ve hizmetler için öngörülen ödenekleri esas alarak yüklenmeye girişebilir.
(2) Proje ve karakteristiği makine-teçhizat, bilgisayar yazılım ve donanımı, idame-yenileme, bakım-onarım, büyük onarım, tamamlama, etüd proje ile yayın alım ve basımı olan veya bunların bileşiminden oluşan yıllık toplu projeler hariç olmak üzere, 2015 Yılı Yatırım Programı ek yatırım cetvellerinde yer alan ve 2015 yıl sonu itibarıyla tamamlanmış projeler için 2016 yılında harcama yapılamaz. 2015 Yılı Yatırım Programı ek yatırım cetvellerinde yer alan; 2015 yılında tamamlanması öngörülen projelerden tamamlanamayanlar ile 2016 yılı ve sonraki yıllarda tamamlanması öngörülen projelere ilişkin ödemeler bu Kanunda sermaye giderleri ve sermaye transferlerine ilişkin verilen harcama yetkisi çerçevesinde yapılır. Yatırım projelerinin uygulanmasına ilişkin iş ve işlemler, 2016 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar hükümleri çerçevesinde yürütülür.
MADDE 3 - (1) 6583 sayılı Kanunun hükümleri, 1 inci ve 2 nci maddeler ile bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları saklı kalmak kaydıyla ve içeriklerine göre tarihler güncelleştirilmek suretiyle uygulanmaya devam olunur.
(2) 6583 sayılı Kanunun;
a) 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası ve bağlı (E) işaretli cetvelinin (9), (23), (25), (30) ve (73) sıra numaralı hükümleri ile (İ) işaretli cetvelinin "II-Kamu Görevlilerine İlişkin Toplam Atama Sayısı Sınırları" bölümünün "Kamu Görevlilerine İlişkin Atama Sayısı Sınırı" sütununda yer alan son iki cümlesi, (K) işaretli cetvelinin "III. Fazla Çalışma Ücreti" bölümünün "(A) Saat Başı Fazla Çalışma Ücreti" kısmının ikinci fıkrasının (ğ) bendi ve (T) işaretli cetvelinin "5018 Sayılı Kanuna Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı Cetvellerde Yer Alan Kamu İdarelerinin Yıl İçinde Edinebilecekleri Taşıtlar"a ilişkin bölümü uygulanmaz.
b) 6 ncı maddesinin sekizinci fıkrası "Özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumlar, devreden kullanılabilir finansman karşılıklarını mevcut veya yeni açılacak tertiplere ödenek olarak eklemeye Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yetkilidir." şeklinde uygulanır.
(3) 1/1/2016-31/3/2016 dönemi için, 6583 sayılı Kanuna bağlı;
a) (H), (İ), (M), (O), (P) ve (T) işaretli cetvellerde yer alan tutar ve parasal sınırlar, (K) işaretli cetvelin "II. Konferans Ücreti" ile "III. Fazla Çalışma Ücreti" bölümleri ile aynı cetvelin "IV. Diğer Ödemeler" bölümünün dördüncü, onaltıncı, onyedinci, onsekizinci ve yirminci fıkralarında yer alan tutarlar yüzde 6,8 oranında artırılarak uygulanır.
b) (İ) işaretli cetvelin "II-Kamu Görevlilerine İlişkin Toplam Atama Sayısı Sınırları" bölümünde yer alan "36.000" ve "40.000" rakamları sırasıyla "51.000" ve "55.000" olarak uygulanır.
(4) Bu Kanunun uygulanmasında ortaya çıkabilecek aksaklıkları ve tereddütleri gidermeye, gerekli tedbirleri almaya, bütçe ve muhasebe işlemlerini yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
MADDE 4 - (1) Bu Kanun 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 - (1) Bu Kanunun;
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı,
b) Cumhurbaşkanlığı ile ilgili hükümlerini Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri,
c) Sayıştay Başkanlığı ile ilgili hükümlerini Sayıştay Başkanı,
ç) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile ilgili hükümlerini ilgili bakanlar ve Maliye Bakanı,
d) Özel bütçeli idarelere ilişkin hükümlerini idarelerin bağlı veya ilgili olduğu bakanlar ve Maliye Bakanı,
e) Düzenleyici ve denetleyici kurumlara ilişkin hükümlerini kendi kurulları ve/veya kurum başkanları,
f) Diğer hükümlerini Maliye Bakanı,
yürütür.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Popular Posts

Labels

31 Mart Olayı (13 Nisan 1909) (1) 31 Mart vakası (1) AbdullahTercüman Hz (1) Agp (1) (1) ağ sistemleri (1) Ağ topolojileri (1) akıllı telefon (1) akıllı telefonlar (1) anakart (1) Anlamları (1) Anselmo Turmeda (1) apple’ın iphone ve android işletim sistemi (1) B sürücüsü (1) başarı (1) Başarıda Tanrı Parçacığı (1) Baybars Altuntaş (1) Belge (1) Bill Gates (1) bios (1) Birinci Meşrutiyet (1) Bloggger (3) Brode (1) Bulut (1) Bulut Teknolojisi (1) Cat5 (1) CCNP (1) cep telefonu (2) Ceyhun Fersoy (1) CISCO (1) cüz (1) ders (10) Dil (7) Dilekçe (1) Din (15) diploma (1) Diyanet TV (1) Diyanet Tv Frekans Ayarları (1) DMA kanalları (1) domain transfer (1) Dua (8) Ebru (1) Ebru nedir (1) Ebru sanatı ve yapılışı (1) edirne (1) ekonomi (12) ESSUBHU BEDA (1) ethernet kablo (1) euro (1) Favicon (1) fermuar (1) fermuarın geliştiricisi (1) Financial Times (1) Gelir Testi (1) Gelir Testi nasıl yapılır (1) Gideon Sundback (1) Günün Sözü (7) H2SO4 (1) Hafıza Teknikleri (1) hayat (1) Hristiyanlığa Reddiye (2) hristiyanlık (2) I.Meşrutiyet (1) ıIsa (1) IRQ (1) İbrahim Bin Ethem Hz (2) İkinci Meşrutiyet (1) inavasyon (1) İNKILAP TARİHİNDE İLKLER (1) inT Prodüksiyon (1) internet (5) İsimtescil'deki domaini blogger'a yönlendirme. (2) İslam (1) israil (1) iş başvuruları (1) kablo hazırlanması (1) karlay (1) karlı köy (1) Kazım Koyuncu (1) Kenzül Arş Duası (1) Kilo Almamızın En Büyük Nedeni (1) KPSS (5) KPSS 2012 GENEL GÜNCEL BİLGİLER (1) KPSS 2012 GÜNCEL KURUM (1) KPSS 2012 GÜNCEL SPOR OLAYLARI (1) Kredi masrafları iadesi (2) Kubbetu'us Sahra (1) KURULUŞ ve DEVLET LİDERLERİ (1) Lazca Keliimer ve Anlamları (1) Linux Komutları 1 (1) Mescid-i Aksa (1) Meşrutiyet (2) Microsoft (1) Mülakat (1) Mülakatçıyı delirtmenin 20 yolu (1) Namık Kemal (1) nefes kullanma (1) Network (3) ODTÜ (1) optik sürücü (1) önbellek (1) Özürlü Memur Seçme Sınavı'nın ayrıntıları (1) para (17) parakazan (2) PCI (1) reklam siteleri (2) REKLAM VEREN SİTELER (1) renk sırası (1) Renkler (1) Renklerin Anlamları (1) Saha Dışı (1) sakin bir zihin (1) Sanat (3) Secde (4) Secde Ayetleri (3) sınav kaygısı (1) sunum (2) sunum hazırlama (1) sure (1) Süleyman Şah (1) Süleyman Şah Kimdir (1) Sülfürik Asit (1) Şoray Uzun (1) teknoloji (8) Tilavet Secdesi (2) transfer (1) transistör (1) tüm modem ip ve şifreleri (1) Türk Lirası (1) Türk lirası sembolu (1) Türkiye (11) url kısaltma (1) url kısaltma servisleri (1) utp kablo (1) Üniversite (5) veriyolu (1) Video Öncesi Reklam Kodu (1) Volksvagen (1) Volksvagen'in Bill Gates'e Müthiş Cevabı (1) Wall Street Journal (1) wi-fi (1) Windows 8 (1) wireless (1) yabancı basında (1) yazar (5) yazarlık (1) yazarlık eğitimi (1) Yazılım Teknolojileri (1) yonga seti (1) Yunanistan (16)